Ana Menü
Tanıtım Videomuz
Üniversitemiz
Rektörümüz
Tarihçe
Vaziyet Planı
Konya
Tarihçe
Turistik Yerler
Konaklama
İnteraktif
Personel Sistemi
Öğrenci Girişi
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Sorgulama
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

Parola





S.Ü. Öğrenci Girişi

Öğrenci Numaranız

Öğrenci Şifreniz

Bölümler >> Muhasebe ve Vergi Uygulamaları >> Ders İçerikleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
AKÖREN ALİ RIZA ERCAN M.Y.O.
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DERSİN ADI

KONULAR(İÇERİK)

TÜRK DİLİ -I

 

Dil, Diller ve Türk Dili

Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle

Kelime Türleri

Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri

Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

ATATÜRK İLK.  ve İNKILÂP TARİHİ -I

Temel  Kavramlar

Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar

Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi

Türk İstiklâl Savaşı

YABANCI DİL -I (İngilizce)

Konuşma

Dinleme-Anlama

Yazma

Okuma-Anlama

GENEL MUHASEBE

Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi

Bilanço Hesapları

Gelir Tablosu Hesapları

BİLGİSAYARA GİRİŞ

Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Temel Kavramlar

Bilgisayarın Yapısı ve İşleyişi

Bilgisayar İşletim Sistemi

GENEL İŞLETME

İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri

İşletmelerin Sınıflandırılması

İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi

İşletme Fonksiyonları

BÜRO YÖNETİMİ ve İLETİŞİM TEKNİKL.

Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları

Büro Yönetiminin Fonksiyonları

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı

Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi

İKTİSADA GİRİŞ

Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler

Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu

Tüketim ve Üretim Teorileri

Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri

Faktör Fiyatları ve Genel Denge

MATEMATİK

Sayılar

Cebir

Denklemler ve Eşitsizlikler

Fonksiyonlar

Logaritma

Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler

Türev

İntegral

GENEL HUKUK BİLGİSİ

Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları

Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri

Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler

Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri

Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar

Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri

Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri

Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı

TÜRK DİLİ  -II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri

Noktalama ve Yazım Kuralları

Anlatım Bozuklukları

ATATÜRK İLK. ve İNKILÂP TARİHİ -II

Atatürk Dönemi İnkılâpları

Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti

Atatürk İlkeleri

YABANCI DİL -II (İngilizce)

Konuşma

Dinleme-Anlama

Yazma

Okuma-Anlama

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar

Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları)

Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi

BİLGİSAYAR BÜRO ROGRAMLARI

Kelime İşlem Programı

Çalışma Tablosu Hazırlama

Internet ve Elektronik Posta

İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI

İşletme Yönetiminde Sorun Çözme

İletişim

İnsan İlişkileri ve Grup Çalışması

Kendini Geliştirme ve Kendi Kendini Yönetme

MAKRO İKTİSAT

Millî Gelir ve İstihdam

Para ve Para Politikaları

Dış Ticaret

Ekonomik Büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı

TİCARİ MATEMATİK

Yüzde Hesapları

Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları

Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili  Hesaplamalar

Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri

Faiz Hesapları

İskonto

TİCARET HUKUKU BİLGİSİ

Ticarî İşletme Hukuku

Şirketler Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

İSTATİSTİK

Temel Kavramlar

Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

İndeksler

Olasılık Kuramı ve Tesadüfi Değişkenler

Regresyon, Trend ve Korelasyon

BİLGİSAYARLI MUHASEBE -I

Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi

Bilanço ve  Gelir Tablosu

Paket Program Kullanımı

VERGİ HUKUKU

Vergi Hukukunun Temel İlkeleri

Vergiye İlişkin Temel Kavramlar ve Vergilendirme İşlemleri

Vergi İdaresi ve Görevleri

Vergi Suç ve Cezaları

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması

Maliyet Unsurları

Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri

Maliyet Hesaplama Sistemleri

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Şirket Kavramı, Türleri ve Şahıs Şirketleri

Şahıs Şirketlerinin Özellikleri ve Muhasebe Kayıtları

Sermaye Şirketleri, Kooperatifler ve Muhasebe Kayıtları

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile İlgili Kavramlar

Dış Ticaret Teorileri

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Gümrükleme

Kambiyo Mevzuatı

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA -I

Plân

Hazırlık ve Yazım

Anlatım

FİNANSAL YÖNETİM (Seçmeli)

Finansmanla İlgili Temel Kavramlar ve Finansal Analiz Araçları (Oranlar)

İşletme Sermayesi Yönetimi

Yatırım (Sermaye) Bütçelemesi ve Yatırım Kararları

Kaynak Maliyeti

BORÇLAR HUKUKU (Seçmeli)

Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları

Borç ve Sorumluluk Kavramı

Borçların Doğumu

Borçların Hükümleri

Borçların Özel Durumları

Borçların Sona Ermesi

KAMU MALİYESİ (Seçmeli)

Kamu Maliyesinin Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Mali Olaylar

Kamu Harcamalarının Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı

Kamu Gelirlerinin Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı

Bütçe

Türk Bütçe Sistemi

Devlet Borçları

Maliye Politikası

BİLGİSAYARLI MUHASEBE –II

İşletme Hesabı Esasının Paket Programda Uygulanması

İşçi Takip ve Sigorta İşlemleri

Kart İşlemleri

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Gelir Vergisi

Kurumlar Vergisi

Emlâk Vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Katma Değer Vergisi

MUHASEBE DENETİMİ

Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişim

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Denetim Raporu, Süreci ve Planlaması

Denetim Kanıtları ve Teknikleri

Çalışma Kağıtları

İç Kontrol Sistemi

Varlık ve Kaynak Hesaplarının Denetimi

Sonuç Hesapları ve Mali Tabloların Denetimi

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı

Bireysel İş Hukuku

Toplu İş Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Uygulaması

DIŞ TİCARET İŞLEML.  MUHASEBESİ

Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı

Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Plânı

Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

İthalât ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA –II

Plân

Hazırlık ve Yazım

Anlatım

MALİ TABLOLAR ANALİZİ (Seçmeli)

Malî Analizin Tanımı, Kapsamı ve Çeşitleri

Malî Tabloların Çeşitleri ve Düzenlenmesi

Malî Analiz Teknikleri

KOOPERATİFÇİLİK (Seçmeli)

Kooperatifler Hakkında Genel Bilgiler, Kooperatifçilik İlkeleri, Kooperatifler İşletmeler Ve Devlet, Kooperatifçilik Eğitimi, Yönetim Ve Kooperatifçilik, Konut Ve Kooperatifçilik.

BANKACILIK VE MALİ KURUMLAR 
(Seçmeli)

Finansal Piyasalar Tanım ve Öğeleri; Finansal Araçlar Kapsam ve İşlevleri:


17/04/2014